Q: Is het noodzakelijk dat ik de basisbegrippen van het pokerspel ken als ik aan een beginnersworkshop wil meedoen?
A: Nee, je hoeft geen kennis te hebben van het pokerspel.

Q: Biedt PokerQueen workshops aan in Groningen?
A: Ja hoor, PokerQueen geeft workshops door heel Nederland en kan ook in Duitsland en België workshops verzorgen.

Q: Kunnen de workshops ook in de Engelse taal gegeven worden?
A: Yes, no problem. PokerQueen can raise, fold, call, flop in several languages.

Q: Ik wil graag een pokergame organiseren waarbij er om echt geld wordt gespeeld. Kan PokerQueen dit verzorgen?
A: Dit mag helaas (nog) niet van de Nederlandse wet op aanbieden van kansspelen.

Q: Did I tell you about the time I lost with four sixes?
A: No, and I really appreciate it.

Algemene Voorwaarden

Algemeen
De overeenkomsten tot levering van de diensten alsmede de uitvoering van die overeenkomsten, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met PokerQueen te worden overeengekomen.
Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Offerte
Voor het uitbrengen van een offerte worden geen kosten in rekening gebracht. De in de offerte vermelde prijzen gelden slechts in onderling verband en voor het aangegeven aantal deelnemers. Voor levering van slechts een gedeelte van de hierin vermelde diensten en/of goederen c.q. bij een afwijkend aantal deelnemers kunnen andere prijzen worden berekend.

Overeenkomst
Een overeenkomst die telefonisch tot stand is gekomen is een juridisch bindende overeenkomst. De daarop volgende opdrachtbevestiging is slechts een bevestiging van de telefonisch gemaakte afspraken.
Elke overeenkomst zal door PokerQueen schriftelijk worden bevestigd. Deze opdrachtbevestiging dient door de opdrachtgever op juistheid worden gecontroleerd en vervolgens voor akkoord te worden ondertekend en binnen 5 werkdagen te worden geretourneerd naar PokerQueen via e-mail of reguliere post.
PokerQueen is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
PokerQueen is bevoegd om -indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Hieromtrent zal steeds met de wederpartij vooraf overleg gepleegd worden, waarbij aan de wederpartij vooraf een prijsopgave zal worden verstrekt van de kosten betrekking hebbende op dit inschakelen van anderen welke aan de wederpartij doorberekend worden.

Wijziging van de opdracht
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle wijzigingen in opdrachten, wanneer daaruit voor ons meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities.
Wanneer catering onderdeel uit maakt van het geplande evenement kan de wederpartij, hetzij schriftelijk anders is overeengekomen, het aantal deelnemende personen alleen wijzigen indien de algemene voorwaarden van de betreffende horeca-exploitant dit toestaan.

Verplichtingen van partijen
PokerQueen spant zich in naar besten kunnen een zo geslaagd mogelijk evenement voor de wederpartij te organiseren en verricht daartoe naast de overeengekomen werkzaamheden alle werkzaamheden die zij noodzakelijk acht. PokerQueen is evenwel slechts verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die daarnaast door PokerQueen zijn bevestigd en staan niet in voor enig resultaat.
Indien gecontracteerde derden zich niet aan de met hen betreffende het evenement gesloten overeenkomst kunnen of willen houden, dan zal PokerQueen zich tot het uiterste inspannen een gelijkwaardige vervanging tegen dezelfde voorwaarden en condities als overeengekomen te bieden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet heeft PokerQueen het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.
De wederpartij verplicht zich de gehuurde ruimtes en faciliteiten op de daarvoor bedoelde wijze te gebruiken. De wederpartij is geheel aansprakelijk voor iedere schade van welke aard dan ook die tijdens het gebruik is veroorzaakt.

Aansprakelijkheid
Behoudens het hierboven gestelde en behoudens grove schuld en opzet van PokerQueen, is PokerQueen nimmer voor enige schade, direct of indirect, aan personen, zaken of bedrijven van de wederpartij en/of van derden aansprakelijk. Voor de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de door PokerQueen ingehuurde derden betreffend het evenement is PokerQueen derhalve niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor de schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de door PokerQueen geleverde goederen of diensten of indien dat hoger is voor het bedrag waartegen PokerQueen eventueel verzekerd is. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Behoudens wanneer zulks te wijten is aan grove schuld of opzet van PokerQueen zelf, is PokerQueen niet aansprakelijk voor fouten in promotiemateriaal c.q. vertraging in of uitblijven van publicaties met betrekking tot het te organiseren evenement.
In geval van onvoorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Mogelijke schade dient door beide partijen steeds tot een minimum worden beperkt.

Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkweigering, brand, vorst, overstroming, aardbeving, overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, blokkade, bedrijfsstoornis, gebrek aan transportmiddelen, transportstremmingen, waardoor PokerQueen de verplichtingen jegens de wederpartij niet kan nakomen.
In geval van overmacht zal PokerQueen naar besten inzicht het mogelijke doen om de gevolgen er van zoveel mogelijk te ondervangen, zonder ter zake tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is PokerQueen gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat PokerQueen tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

a. Annulering door de wederpartij
Voor een annulering van een overeenkomst zal behoudens overmacht het navolgende gelden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
a. bij annulering meer dan één maand voor de functiedatum wordt 25% van de totaalprijs in rekening gebracht.
b. bij annulering meer dan veertien dagen voor de functiedatum wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
c. bij annulering meer dan drie dagen voor de functiedatum wordt 75% van de totaalprijs in rekening gebracht.
d. bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor de functiedatum wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht.

9b. Annulering door PokerQueen
PokerQueen is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de wederpartij binnen 7 dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat PokerQueen afstand doet van de annuleringsbevoegdheid, mits de wederpartij daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven zelf afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
PokerQueen is bevoegd een overeenkomst te annuleren indien deze niet binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging aan PokerQueen schriftelijk is bevestigd door de wederpartij.

9c. Wijziging aantal deelnemers.
Van het in de reservering overeengekomen aantal deelnemers in meer dan 7 dagen voor de betreffende functiedatum geldt een maximaal verminderingspercentage van 15%.
Het aantal deelnemers kan op de zevende dag of minder dan zeven dagen voor de betreffende functiedatum niet meer verminderd worden.

Betaling
Betaling dient, tenzij ander is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
PokerQueen behoudt zich het recht voor om, alvorens tot verdere levering van diensten over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, als ook om vooruitbetaling te verlangen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen ontvangt de wederpartij bij of na de bevestiging van de boeking van PokerQueen een voorschotnota. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de overeengekomen vooruitbetalingen niet tijdig verricht, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn, door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

Rente en kosten
Bij het overschrijden van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle door PokerQueen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig door het door de Nederlandse Orde Van Advocaten gehanteerde incassotarief met een minimum van €150,-. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door de werkelijk gemaakte proceskosten, ook wanneer deze kosten meer bedragen dan de geliquideerde proceskosten.

Ontbinding en opschorting
Indien de wederpartij in verzuim is met enige uit kracht der Wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft PokerQueen het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, zulks onverminderd ons rechten op schadevergoeding. 2. In gevallen dat:
a. de wederpartij niet of niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet;
b. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
c. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
d. PokerQueen uit mededelingen van of namens de wederpartij moeten afleiden dat deze te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen;
e. vast staat dat nakoming van de verbintenissen door de wederpartij zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn: zijn wij gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade vergoeding en onverminderd de aan PokerQueen verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. PokerQueen is in dit geval tevens gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het aan PokerQueen toekomende te vorderen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door PokerQueen hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen van PokerQueen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, voor PokerQueen vestigingsplaats bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zo ver de wettelijke bepalingen dit toestaan.
Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter.
Indien enig beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld. De overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen door een bepaling die strekking van het beding zo veel mogelijk in stand laat als de bepalingen op grond waarvan het beding is vernietigd toelaten.

© PokerQueen